به سوالات چند گزینه ای  آزمون درس نظریه های یادگیری و آموزش پاسخ دهید .

تعداد سوالات 30 سوال

بارم 30 نمره

مدت پاسخگویی 32دقیقه

این درس به صورت مشترک برای کلیه دانشجویان تعریف شده تا با سامانه آموزش مجازی آشنا گردند.